Gezinsmigratie

Voor gezinsmigratie gelden strikte voorwaarden. Vaak zal eerst het basisexamen inburgering buitenland moeten worden afgelegd en een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) worden aangevraagd in het land van herkomst. Voor gezinsleden van EU-burgers (niet-Nederlanders) en van Nederlanders die terugkeren na een verblijf in een andere EU-lidstaat gelden soepeler voorwaarden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ouders/verzorgers van een Nederlands kind een verblijfsrecht hebben

Gezinshereniging

Als u een verblijfsvergunning voor uw gehuwde of ongehuwd partner of voor uw kind aan wilt vragen, gelden een aantal voorwaarden. Belangrijk is de inkomenseis: u moet voldoende inkomen hebben om het gezinslid te onderhouden. Verder zal het gezinslid in veel gevallen met succes het basisexamen inburgering moeten hebben afgelegd. Minderjarige kinderen en partners van 65 jaar of ouder hoeven niet aan deze eis te voldoen.

Voordat het gezinslid naar Nederland komt, zal in veel gevallen een mvv (machtiging tot voorlopig verblijf) moeten worden aangevraagd bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst of van hoofdverblijf.

Verblijf bij een Nederlander, na verblijf in een andere EU-lidstaat (Europaroute)

Als een Nederlander naar Nederland terugkeert, na met het gezinslid in een andere EU-lidstaat te hebben verbleven, kunnen gunstiger voorwaarden voor gezinshereniging van toepassing zijn, zoals vrijstelling van de inkomens- en de mvv-eis en het basisexamen inburgering in het buitenland.

De IND stelt strenge eisen aan het bewijs dat de Nederlander en zijn gezinslid gedurende enige tijd daadwerkelijk het gezinsleven in de andere lidstaat hebben uitgeoefend. Mocht u overwegen de Europaroute te gaan volgen, om verblijf voor uw gezinslid in Nederland te verkrijgen, dan is het zaak dit goed voor te bereiden.

Visum

Voor een verblijf in Nederland van 90 dagen of korter dient een Schengenvisum te worden aangevraagd, behalve voor inwoners van landen die zijn vrijgesteld van de visumplicht. Belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager of garantsteller over voldoende middelen beschikt om de reis en het verblijf te bekostigen. Verder moeten er voldoende waarborgen zijn dat de aanvrager van het visum Nederland na het verblijf weer zal verlaten.

Verblijf bij een EU-burger (niet-Nederlander)

Voor gezinsleden van EU-burgers die in Nederland verblijven, en niet de Nederlandse nationaliteit hebben, gelden op basis van het EU-recht gunstiger voorwaarden voor gezinshereniging dan voor gezinsleden van Nederlanders en van derdelanders (personen van buiten de Europese Unie). Deze gunstiger voorwaarden gelden ook als het gezinslid van de EU-burger zelf niet afkomstig is uit de EU. Zo geldt de mvv-eis niet en hoeft het basisexamen inburgering in het buitenland niet te zijn behaald.

Verblijf bij Nederlands kind

Op basis van de rechtspraak van het EU Hof van Justitie, kan de ouder/verzorger van een Nederlands kind onder bepaalde omstandigheden een afgeleid verblijfsrecht aan het EU-recht ontlenen. Voorwaarde is onder andere dat sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen het Nederlands kind en de ouder. De IND stelt strenge eisen aan het bewijs van deze afhankelijkheidsrelatie.